VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnosti To-maso Tomáš Duba s.r.o.

(dále též jen „Společnost“)

IČ: 021 55 851

se sídlem Mnichovo Hradiště, Černá silnice 369, PSČ 295 01

Spisová značka: C 216126 vedená u Městského soudu v Praze

1.       ÚVOD

1.1   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi Společností jako prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím při prodeji a dovozu jídel prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na stránkách http://www.to-maso.cz/. Společnost je oprávněna provozovat maloobchod mimo řádné provozovny na základě Výpisu ze živnostenkého rejstříku čj. OŽÚ/214/2013/Pah/4. vydaného v Mnichově Hradišti dne 21.2.2013 Městským úřadem v Mnichově Hradišti, Odborem Obecní živnostenský úřad, sp.zn.: OŽÚ/214/2013/Pah.

2.       IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

2.1     Prodávající:     

To-maso Tomáš Duba s.r.o.
IČ: 021 55 851
se sídlem Mnichovo Hradiště, Černá silnice 369, PSČ 295 01
spisová značka:  C 216126 vedená u Městského soudu v Praze
jejímž jménem jedná jednatel p. Tomáš Duba
 

 2.2    Kupující:       Kupujícím je ten právní subjekt (právnická i fyzická osoba), který vůči Společnosti učinil závaznou objednávku za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, a to jakýmkoliv způsobem, ať již například prostřednictvím webových stránek, elektronické pošty (e-mailu), telefonicky, písemně či osobně. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v souvislosti se svou objednávkou pravdivé údaje, které identifikují jeho osobu (jméno a příjmení nebo název obchodní firmy, bydliště nebo sídlo firmy, telefonní čísla, e-mailovou adresu, IČ, DIČ, místo doručení zboží, atd.) a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámit Společnosti. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon“) kupující uděluje Společnosti dobrovolně souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů, které Společnosti poskytl v souvislosti se svou objednávkou a souhlasí též se zařazením těchto údajů do databáze strávníků – odběratelů stravovacích služeb Společnosti vedené Společností. Tento souhlas kupující poskytuje po dobu existence Společnosti a dále po dobu, po kterou trvá zákonná povinnost uchovávat dokumentaci společnosti po jejím zániku, vše za účelem poskytování stravovacích služeb ze strany Společnosti. Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému Společnosti. Prodávající si vyhrazuje právo informovat kupujícího o svých připravovaných aktivitách (slevy, akce apod.) s využitím výše zmiňovaných osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě nikomu jinému, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. Registrací údajů v systému poskytuje kupující souhlas s časově neomezeným zpracováním svých osobních údajů poskytnutých k výše uvedeným účelem. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Shora uvedený souhlas Kupující poskytuje vědom si svých práv, se kterými byl seznámen následovně: Ochrana osobních údajů se řídí Zákonem. Udělený souhlas může Kupující kdykoliv odvolat písemným podáním doručeným do sídla společnosti. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a společnost nemá právní nárok na jejich získávání. Kupující má právo na informace, výpis, opravu osobních údajů vedených v informačním systému, a to v sídle Společnosti. Jestliže Kupující zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Kupující požádat o vysvětlení a požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, Společnost odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Společnost žádosti, má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se může Kupující se svým podnětem obrátit i přímo. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

3.       PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

3.1   Předmět kupní smlouvy:  Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je jakékoliv zboží z nabídky Společnosti uveřejněné v nabídkách na jeho internetových stránkách dle výběru kupujícího specifikované v jeho objednávce. Společnost si vyhrazuje právo změny v jednotlivých nabídkách v odůvodněných případech. V takovém případě má kupující právo zvolit náhradní zboží z nabídky či od kupní smlouvy odstoupit.

3.2    Závazek prodávajícího:  Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu zboží dle jeho objednávky. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět prodeje je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávce.

3.3    Závazek kupujícího: Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

 

4.       PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1   Uzavření kupní smlouvy: Objednávka odeslaná uživatelem představuje návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím činí max. 24 hod. od doručení objednávky. Prakticky však Společnost reaguje na objednávky obratem. Společnost uveřejňuje časové možnosti pro objednávky kupujících v rámci dne především na svých webových stránkách http://www.to-maso.cz/, případně osobně či jiným vhodným způsobem. V případě objednávky kupujícího prostřednictvím webového rozhraní či e-mailové komunikace je přijetí návrhu prodávajícím zasláno kupujícímu na jím udanou e-mailovou adresu. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího.

4.2   Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část, pokud se změní nabídka, respektive pokud se změní výrobní a/nebo logistické možnosti Společnosti. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně kupujícího informovat, a pokud možno mu nabídnout srovnatelnou náhradu.

4.3   Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou: Za doručení zboží kupujícímu se považuje převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení v místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené okamžikem uskutečnění pokusu o předání v určené době a místě. Místo dodání oznámí kupující Společnosti ve své objednávce. Doba dodání je určená možnostmi Společnosti a je uvedena na webových stránkách http://www.to-maso.cz/.

4.4    Doprava:  Dopravu zboží do místa dodání zajistí prodávající, který je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou a kupující je s ní seznámen před dokončením objednávky.

 

5.        CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1    Cena předmětu koupě: Kupní cenou objednaného zboží je cena uvedena v jednotlivých nabídkách prodávajícího, tato cena již obsahuje DPH. Kupní cena musí být uhrazena kupujícím dle smluvených podmínek, nejpozději však následující den po oznámení požadavku na zaplacení dodávek

5.2    Náhrada nákladů spojených s dodáním zboží: Kupující je dále ve vyjmenovaných případech povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží. Jednotlivé případy této povinnosti a ceník jsou uveřejněny na webových stránkách Společnosti http://www.to-maso.cz/. Náhrada těchto nákladů je splatná spolu s úhradou ceny předmětu koupě.

5.3    Uhrazení kupní ceny a případné náhrady nákladů spojených s dodáním zboží je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

5.4    Ostatní náklady: Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím internetové aplikace webových stránkách http://www.to-maso.cz/, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

 

6.        ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1    U zboží, které podléhá rychlé zkáze dle ust. § 53 odst. 7 občan. zák. neplatí právo kupujícího písemně odstoupit od kupní smlouvy

 

7.        ZÁRUKA A REKLAMACE VAD PŘEDMĚTU KOUPĚ

7.1    Záruční doba: Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem koupě je i jídlo, tedy věci, které se rychle kazí, nevztahuje se na něj záruční doba podle ust. § 626 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající tedy odpovídá pouze za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou při převzetí věci, případně v době udané jako doba spotřeby. V této souvislosti kupující bere na vědomí, že veškeré jídlo, které je předmětem koupě, je určeno k okamžité spotřebě. Výjimkou jsou vína či jiné zboží, u kterých je vždy datum spotřeby uvedeno na etiketě.

7.2     Oznámení vady: Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi, u vín je zapotřebí tato práva uplatnit nejpozději v den následující po uvedeném datu spotřeby; jinak práva zaniknou. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o vyřízení reklamace.

7.3    Nároky z odpovědnosti za vady: Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

8.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

8.1   Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí českým právním řádem, zejména zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

8.2   Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1.1.2016

  

SCHVÁLENÍ VOP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V okamžiku, kdy kupující na stránkách webových stránkách http://www.to-maso.cz/ klikne na odkaz „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ umístěný pod formulářem objednávky, má se za to, že ze strany kupujícího byly tyto řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.